Krahas prodhimit dhe tregtimit te produkteve te peshimit, firma ofron edhe sherbimet per peshoret, qe te kete nje ecuri te suksesshme. Firma jone mbulon asistencen 24 h, tarimet e kolaudimet periodike. Ky suport u ofrohet klienteve si ne kohen kur kerkoket nga vete ato, por edhe ne kohen kur eshte e nevojshme te behet tarimi periodik i peshores se tyre i kerkuar nga inspektoriati i kontrollit te peshimit (ne baze te ligjit Nr.9875, date 14.2.2008, neni nr:32). Ne kohen e dorezimit te produktit ai shoqerohet nga nje Deklarate Konformiteti, dhe me certifikimet e duhura, qe produkti te jete ne rregull konfront ligjeve dhe rregullave te kerkuara nga Departamenti I Metrologjise.

Reparti Laboratorik per Instrumentet Mates te Peshimit.

Laborator per verifikimin e instrumenteve mates , ligjerisht te akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise. Ne repart  zhvillohen testime te platformes nga ana mekanike e saj, ushtrohen forca te jashtme te demshme te cilat tregojne rezisten e platforms.  Zhvillohen testime nga ana elektrike dhe trasmetueshmerise se sinjalit te peshimit.
Pas perfundimit te testeve, instrumenti mates pajiset me certifikaten perkatese te testimit, te leshuar nga  firma jone, e cila e leshon produktin konform standarteve te Komunitetit  Europian.

 

 

 

Ekipi Sherbimit & Asistences Teknike

Ekipi I perbere nga 2-3 teknike, ofrojne sherbim ne te gjithe territorin e Shqiperise. Mbulojne asistencen teknike, konsulencen paraprake, sherbimet e duhura  dhe ndihmesen e kerkuar nga operatoret e perdorimit te peshores.