1- Sensore per peshore automobolistike .

Karakteristikat Teknike:
a) Klaca Precizionit C4
b) Teresisht te prodhuara ne INOX
c) Klasa e mbrotjes IP 68
d) 20 m Kabull me veshje kundra brejtesve
e) Kapaciteti nga 10.000 kg deri ne 50.000 kg.
f) Gabimi ne peshe Maksimale +/- 0.017 %
g) Temperaturat e Punimit nga -20 grade deri ne +60 grade celcius.
h) Maksimumi I Ushqimit 15 Volt
i) Efekti I Temperatures ne peshe Makimale 0.002 % / gr C
j) Rezistenca ne Hyrje dhe Dalje 700 – 780 +/- 20 Ohm

 

2- Sensore per Peshore me Kapacitet te Vogel Peshimi .

Karakteristika Teknike:
a) Prodhuar ne Alumin dhe Inox.
b) Gabimi ne peshe maksimale +/- 0.02 %
c) Prodhimi ne Alumin Klasa Mbrojtjes IP 65
d) Prodhimi ne Inox Klasa Mbrojtjes Ip 68
e) Ndjeshmeria 1.8 – 2 mv / v.
f) Efekti I temperatures ne ZERO 0.0017 % / C
g) Efekti I temperatures ne peshe maksimale 0.0014 % / C
h) Aftesi Punimi ne temperatura nga -15 grade deri + 60 grade celcius.
i) Furnizimi me energji maksimal I lejueshem 15 Volt.
j) Rezistenca ne Hyrje dhe Dalje 350 – 409 Ohm.
k) Veti ruajtje 120 % e kapacitetit
l) Kabull te veshur kudra brejtesve 3m
.

 

3- Sensore peshore me kapacitet peshimi te ndryshem (SHEAR BEAM MODEL )

Karakteristika Teknike:
a) Prodhuar ne Celik Special dhe Inox.
b) Celik special posacerisht per rezistencen kundrejt forcave te medha ushtruese.
c) Inox AISI 420
d) Klasa Saktesise C3 (OIML 60 )
e) Gabimi ne peshe maksimale +/- 0.02 %
f) Prodhimi ne Celik Special Klasa Mbrojtjes IP 67
g) Prodhimi ne Inox Klasa Mbrojtjes Ip 68
h) Ndjeshmeria 1.8 – 2 mv / v.
i) Efekti I temperatures ne ZERO 0.002 % / C
j) Efekti I temperatures ne peshe maksimale 0.0012 % / C
k) Aftesi Punimi ne temperatura nga -20 grade deri + 70 grade celcius.
l) Furnizimi me energji maksimal I lejueshem 15 Volt.
m) Rezistenca ne Hyrje dhe Dalje 350 – 385 Ohm.
n) Veti ruajtje te tij 120 % e kapacitetit peshues
o) Kabull te veshur kudra brejtesve 5m

4- Sensore per Silosa, Bunkera dhe Depozita te Ndryshme

Karakteristika Teknike:
a) Prodhuar ne Celik Special dhe Inox.
b) Celik special posacerisht per rezistencen kundrejt forcave te medha ushtruese.
c) Inox AISI 420
d) Klasa Saktesise C3 (OIML 60 )
e) Gabimi ne peshe maksimale +/- 0.03 %
f) Prodhimi ne Celik Special Klasa Mbrojtjes IP 66 & IP 67
g) Prodhimi ne Inox Klasa Mbrojtjes IP 68
h) Ndjeshmeria 1.8 – 2 mv / v.
i) Efekti I temperatures ne ZERO 0.0019 % / C
j) Efekti I temperatures ne peshe maksimale 0.0029 % / C
k) Aftesi Punimi ne temperatura nga -15 grade deri + 60 grade celcius.
l) Furnizimi me energji maksimale I lejueshem 15 Volt.
m) Rezistenca ne Hyrje dhe Dalje 350 – 385 Ohm.
n) Veti ruajtje te tij 120 % e kapacitetit peshues
o) Kabull te veshur kudra brejtesve 3m